ในระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 30 สิงหาคม 2564 บุคลากรอำเภอบ้านหมี่ จำนวน 2 คน

เข้าคลาสเรียนออนไลน์ ในระบบ ClassStart ผ่าน Zoom ใน Module ๓ วิชาห่างไกลสมองเสื่อม ของโครงการอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรม ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3

S 8257667

S 8257669

S 8257670

S 8257671

S 10043405

S__10043406.jpg

S 10043407